Антикорупційна діяльність

Друк

                Повідомлення

    Розпорядженням голови районної ради від 27.01.2014 року № 14-р «Про призначення відповідальних осіб щодо дотримання вимог законодавства та запобігання і протидії корупції у виконавчому комітеті Ленінської районної у м. Полтаві ради»,  з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції призначити  відповідальною щодо запобігання і протидії корупції у виконавчому комітеті районної ради:

  1.Призначити відповідальних щодо запобігання та протидії корупції:

    -за координацію роботи з питань запобігання корупційним проявам - заступника голови районної ради  Бесєдіну О.М.,

   -за організацію та виконання заходів з питань запобігання корупційним проявам – керуючого справами виконавчого комітету Гончарова В.О.

   2.затвердити процедурні заходи, що запобігатимуть проявам корупції в процесі виконання працівниками службових обов’язків.  

  3.Контроль за виконанням доного рішення покласти на керуючого справами райвиконкому Гончарова В.О  

 

 

Процедурні заходи,

що запобігатимуть проявам корупції

у процесі виконання працівниками службових обов’язків

   1.Здійснення антикорупційного контролю при прийнятті кандидата на службу в органах місцевого самоврядування

-перевірка наявності заповненої декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік кандидата на посаду та особової картки кандидата на посаду (форма №П-2ДС).

-попередження про спеціальні обмеження, пов’язані з прийняттям та проходженням цієї служби. Власноручне підписання  претендентом вказаних попереджень  і загальних правил поведінки посадової особи.

-виявлення обставин, що перешкоджають перебуванню претендента на службі в органі місцевого самоврядування,

-проведення співбесіди з претендентом при призначенні його на відповідну посаду.

    2.Заходи протидії корупції та здійснення контролю за додержанням посадовими особами  антикорупційного законодавства. Ознайомлення працівників з основними заходами протидії корупції:

-спостереження за поведінкою, службовими контактами посадових осіб, тощо;

-визначення кола осіб,з якими посадова особа з корисливих спонукань контактує в процесі роботи;

-проведення співбесід з посадовою особою, його керівником, колегами з певних питань;

-проведення планових перевірок діяльності службовця;

Контролювати дотримання антикорупційного законодавства , з’ясовуючи чи посадова особа:

-не керується при виконанні своїх посадових обов’язків власними політичними поглядами на шкоду інтересам служби;

-не проявляє будь - яких переваг та не виявляє корисливу прихільність у стосунках з окремими  фізичними і юридичними особами, політичними партіями;

-не проявляє упередженість при прийнятті певних рішень під час виконання своїх службових обов’язків;

-своєчасно і точно виконує розпорядження керівника;

-не займається підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, не виступає повіреним третіх осіб у справах державного органу, в якому він працює,  а також не виконує роботу на умовах суміцниства (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики);

-не входить самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів , підприємств, господарських товариств, організацій, спілок, об’єднань, що проводять підприємницьку діяльність;

-не приймає (не вимагає) від фізичних та юридичних осіб подарунки, послуги чи будь – які інші переваги, які є чи можуть виглядати як винагорода за рішення чи дії, що належать до його службових обов’язків;

-не втручається, використовуючи своє службове становище, у діяльність інших органів чи посадових осіб з метою перешкоди виконанню ними своїх повноважень;

    3.Усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь.

-основним завданням усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь є – надання порад, роз’яснень, нагляд за поведінкою посадових осіб, надання пропозицій керівнику  щодо проведення внутрішніх перевірок, службових розслідувань, заходів щодо інформування органів, які відповідно до антикорупційного законодавства  ведуть боротьбу з корупцією, при виникненні підкріпленої фактами підозри у вчиненні корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.

 

 

Повідомлення

 

   Розпорядження голови районної ради № 35-р від 14.03.2014 року «Про внесення змін до розпорядження №14-р від 27.01.2017 р.»

   Внести зміни до розпорядження №14-р  від 27.01.2014р. “Про призначення відповідальних вимог законодавства та запобігання і протидії корупції у виконавчому комітеті Ленінської районної у м. Полтаві ради” та викласти його в наступній редакції:

            Відповідно до ст. 51, ст. 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 5 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, постанови Кабінету Міністрів України “Питання запобігання та виявлення корупції” №706 від 04.09.2013р. з метою посилення заходів щодо запобігання і протидії корупції у виконавчому комітеті Ленінської районної у м. Полтаві ради:

            1. Призначити відповідальну особу з питань запобігання та виявлення корупції ‑ заступника голови Ленінської районної у м. Полтаві ради Бесєдіну Олександру Миколаївну.

            2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишити за головою районної ради.

 

Повідомлення

   Розпорядження голови районної ради № 36-р від 14.03.2014 р. «Про затвердження положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Ленінської районної у м. Полтаві ради»

   Відповідно до типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції,  затверджене постановою Кабінету Міністрів України  «Питання запобігання та виявлення корупції» № 706 від 04.09.2013 року:

   1.Затвердити Положення про уповноважену особу  з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Ленінської районної  у м. Полтаві ради (згідно додатку).

   2.Контроль за виконанням даного розпорядження залишити за головою районної ради.

 

  

 

 Додаток №1 до розпорядження

№36-р від 14.03.2014р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

   1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції визначається за рішенням керівника голови Ленінської районної у м. Полтаві ради.

Уповноважена особа визначається у разі недоцільності утворення в органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі та організації уповноваженого підрозділу з огляду на структуру, чисельність працівників, у тому числі тих, які є суб’єктами декларування, а також обсяг, характер та складність роботи.

   2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

   3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Уповноважена особа підзвітна голові Ленінської районної у м. Полтаві ради.

   4. Основними завданнями уповноваженої особи є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає іншим структурним підрозділам органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради;

4) надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

5) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти голову Ленінської районної у м. Полтаві ради, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

7) веде облік працівників виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради до вчинення корупційних правопорушень.

   6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

   7. Уповноважена особа має право:

1) отримувати від інших структурних підрозділів виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

2) отримувати від працівників виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

3) ініціювати перед головою Ленінської районної у м. Полтаві ради щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

   8. Уповноважена особа виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) у виконавчому комітеті Ленінської районної у м. Полтаві ради з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Уповноважена особа виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій органу виконавчої влади, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

   9. Уповноважена особа може залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються органом виконавчої влади, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

2) внутрішнього аудиту у виконавчому комітеті Ленінської районної у м. Полтаві ради в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

   10. На посади керівника, його заступника та спеціалістів уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

   11. Голова Ленінської районної у м. Полтаві ради сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.

 

Повідомлення

   Розпорядженням голови районної ради №15-ро від 23.03.2014 року « Про накладення дисциплінарного стягнення».

   1.Відповідно до ст. 147 Кодексу Законів про працю України Романійку Андрію Сергійовичу –головному спеціалісту відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради  21.03.2014 року оголосити догану за неналежне виконання  посадових обов’язків.

   2.Згідно ст.151 КЗпП України протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до головного спеціаліста відділу архітектури та містобудування  Романійка А.С. не застосовувати.

   3.Контроль за виконанням даного рішення залишити за головою районної ради.

 Підстава: подання прокуратури Ленінського району м. Полтави від 19.03.2014 р. № 105-1123 вих.14.

 

Повідомлення

 

   Розпорядженням голови районної ради № 72-ро від 05.08.2014 року «Про проведення службового розслідування». Розглянувши вимогу прокурора Ленінського району м. Полтави від 05.08.2014 року №105-3229 вих. 14 про звернення депутата Ленінської районної у м. Полтаві ради щодо вчинення неправомірних, як на його думку,  дій службовими та посадовими особами Ленінської районної у м. Полтаві ради, керуючись Порядком проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави  або місцевого самоврядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000р. № 950:

   1. Провести службове розслідування  щодо розгляду фактів  порушень вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні» заступником завідувача загального відділу Городко І.В., а саме приховування публічної інформації, не забезпечення своєчасного доступу до неї, відсутності відповідних публікацій на веб-сайті Ленінської районної у м. Полтаві ради. Для проведення службового розслідування з метою об’єктивного розгляду питання утворити комісію.

 

Повідомлення

 

   Розпорядженням голови районної ради  №90-ро від 01.10.2014 року «Про накладення дисциплінарного стягнення»

   1.Відповідно до ст, 147 Кодексу Законів про працю України  Шиловій Ірині Миколаївні-завідувачу господарством виконавчого комітету Ленінської районної  у м .Полтаві ради 01.10.2014 року оголосити догану за неналежне виконання посадових обов’язків.

   2.Згідно ст. 151 КЗпП України протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення  до завідувача господарством Шилової І.М. не застосовувати.

   3. Контроль за виконанням залишити за головою районної ради.

 Підстава: ст. 147 КЗпП України, подання прокуратури Ленінського району м. Полтави від 18.09.2014 року №105-1041 віх. 14, пояснювальна записка Шилової І.М.

 

Повідомлення

 

   Розпорядженням голови районної ради   № 91-ро від 01.10.2014 року «Про накладання заходів дисциплінарного впливу»

   1. Відповідно до ст. 2 ст. 14 Закону України «Про державну службу», п.2 Розділу 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» до заступника голови Ленінської районної у м. Полтаві ради з питань діяльності виконавчого органу  Драпак Наталії Володимирівни застосувати захід дисціплінарного  впливу – затримка до чотирьох місяців у призначенні на вищу посаду.

   2. Контроль за виконанням даного рішення залишити за головою районної ради. Підстава: пояснювальна записка Драпак Н.В., подання прокуратури  Ленінського району м. Полтави №105-4041 вих. 14 від 18.09.2014р.

 

 

Повідомлення

 

   Розпорядженням голови районної ради   № 92-ро від 01.10.2014 року «Про накладання заходів дисциплінарного впливу»

   1. Відповідно до ст. 2 ст. 14 Закону України «Про державну службу», п.2 Розділу 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» до керуючого справами виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради Гончарова Володимира Олексійовича застосувати захід дисціплінарного  впливу – затримка до чотирьох місяців у призначенні на вищу посаду.

   2. Контроль за виконанням даного рішення залишити за головою районної ради. Підстава: пояснювальна записка Гончарова В.О., подання прокуратури  Ленінського району м. Полтави №105-4041 вих. 14 від 18.09.2014р.

 

 

 

 

ПЛАН

заходів щодо запобігання корупції на 2014-2015 роки у виконавчому комітеті Ленінської районної у м. Полтаві ради

 

№ п/п

ЗАХОДИ

Термін виконання

Відповідальні особи

 

1.

Забезпечувати якісний підбір і розстановку кадрів на засадах неупередженого, конкурсного відбору, їх об'єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання посадовими особами виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради, покладених на них обов'язків і завдань, а також вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів

По мірі потреби

Заступник голови районної ради

 

2.

Здійснювати заходи щодо роз'яснення нового антикорупційного законодавства

Постійно

Заступник голови районної     ради, завідувач юридичним відділом

 

3.

Особи, які претендують на зайняття вакантних посад зобов'язані повідомити керівництво виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради про працюючих близьких осіб

Постійно

Заступник голови районної     ради, юридичний відділ

 

4.

Перевірка факту своєчасності подання декларацій посадовими особами виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради

Протягом   15 робочих днів 3 дня, у який така декларація повинна бути

Заступник голови

районної ради

 

5.

Перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів суб'єкта декларування

Протягом      30 днів     з     дня подання декларацій

Заступник голови районної ради

 

6.

Логічний та арифметичний контроль декларацій

Протягом       днів     з     дня подання декларацій

Заступник голови районної ради

 

7.

Вжиття заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, невідкладно у письмовій формі повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів

Постійно

Заступник голови районної ради

 

8.

Посадові особи виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким особам

Постійно

Заступник голови районної ради, юридичний відділ

 

9.

Аналізувати скарги та звернення громадян, в яких вбачається порушення посадовими особами виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", що надходять. Отримані результати обговорювати на апаратних нарадах з відповідними висновками та рекомендаціями.

Постійно

Заступник голови районної     ради, юридичний відділ

 

10.

Забезпечити ведення та своєчасне наповнення відповідного інформацією рубрики "Запобігання проявам корупції" на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради

Постійно

Заступник голови районної     ради, організаційний відділ

 

11.

Проводити семінарські заняття з посадовими особами виконавчого комітету Ленінської районної у м.Полтаві ради з вивчення основних положень Законів України " Про засади запобігання і протидії корупції", "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Згідно навчально-  тематичного

 плану

Заступник голови

районної     ради,

керуючий

справами

райвиконкому.

завідувач

юридичним

відділом

 

12.

Забезпечити обов'язковий періодичний розгляд на апаратних нарадах питань виконання законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них

Щоквартально

Голова   районної зади,     завідувач юридичним відділом

 

13.

Неухильно забезпечувати попередження осіб, які  претендують на зайняття посад посадових осіб органу   місцевого   самоврядування про       спеціальні        обмеження, встановлені Законами України " Про засади    запобігання    і    протидії корупції",          "Про службу в органах місцевого самоврядування"

По мірі потреби

Заступник голови ради, юридичний відділ

 

14.

Здійснювати контроль за виконанням законодавства щодо заборони зайняття вакантних посад особами, які звільнені з державної служби за корупційні діяння

постійно

Голова районної ради,    керуючий справами райвиконкому

 

15.

Організувати проведення декларування посадовими   особами виконавчого    комітету    Ленінської районної у м. Полтаві ради доходів, зобов'язань фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів сім'ї за 2013 рік.

До 01.04.2014р.

Керуючий

справами

райвиконкому,

головний

спеціаліст

юридичного

відділу

 

16.

Звертати     особливу     увагу     на

звернення та скарги громадян, що містять        інформацію        щодо корупційних      діянь,      вчинених посадовими особами виконавчого комітету з метою своєчасного виявлення та усунення причин, що

постійно

Голова   районної ради, керуючий справами райвиконкому

 

 

можуть тягнути. за собою порушення прав і свобод громадян

 

 

 

17.

Вести роботу по створенню нормативно-правової та методичної бази, з питань запобігання проявам корупції

постійно

Керуючий справами райвиконкому, юридичний відділ

 

18.

При виявленні фактів     корупційних діянь            та            пов'язаних з ними правопорушень посадовими особами      виконавчого комітету, вживати необхідні заходи реагування              та  за необхідності передавати матеріали до правоохоронних органів. Проводити службові розслідування відповідно до Порядку проведення службового розслідування   стосовно державних службовців.

У разі

необхідності

Голова   районної ради,    заступник голови   районної ради

    

 

19.

Своєчасне застосування до винних в скоєнні корупційних правопорушень дисциплінарних

заходів, передбачених чинним законодавством

постійно

Голова районної ради, керуючий

справами райвиконкому, юридичний відділ

 

20.

Забезпечувати в межах своєї компетенції функціонування, ведення та своєчасне оновлення власного веб-сайта інформацією необхідною для отримання адміністративних послуг

Постійно

Заступник голови районної     ради, загальний відділ

 

                               

 

 

 Повідомлення

 

 

   Розпорядженням голови районної ради № 30-р від 03.03.2014 року «Про декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» відповідно до ст. 13 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, ст. 8 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, ст .ст. 4, 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України № 16 від 11 січня 2012 року “Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента”, ст. ст. 55, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

            1. Посадовим особам виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради щорічно до 1 квітня подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

            2. Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру депутатів районної ради, які не працюють (тимчасово, пенсіонери та ін.) та самозайнятих, зберігаються в окремій папці (справі) разом із особовими справами працівників виконавчого комітету районної ради.

            3. Особові справи працюючих працівників виконавчого комітету районної ради та декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру депутатів районної ради зберігаються у сейфі, який знаходиться в каб. № 201.

            4. Відомості, зазначені в декларації, оформленій за формою і в порядку, що встановлені Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції” не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, передбачених абзацом 2 частини другої статті 12 зазначеного Закону.

            5. Покласти обов’язки щодо отримання, обліку та забезпечення режиму  зберігання, який унеможливлює вільний доступ, декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на головного спеціаліста юридичного відділу виконавчого комітету районної ради Смагу Т.Г.

            6. Головному спеціалісту юридичного відділу виконавчого комітету районної ради Смазі Т.Г. забезпечувати режим зберігання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, який унеможливлює вільний доступ до них.

            7. Особа, яка склала декларацію (декларант) має право на вільний доступ до своєї декларації, має право за письмовим погодженням голови районної ради вилучити декларацію для внесення доповнень чи уточнень.

            8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету районної ради Гончарова В.О.

   

Повідомлення

 

 

   Розпорядженням голови районної ради №44-р від 25.03.2014 року «Про затвердження порядку зберігання документів і використання відомостей зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суб’єктів декларування виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради, на виконання вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, Постанови Кабінету Міністрів України № 16 від 11 січня 2012 року “Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента”, Постанови Кабінету Міністрів України №706 від 04.09.2013 року “Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції”, відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, керуючись ст .ст. 55, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

   1. Затвердити Порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суб’єктів декларування виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради (додається).

   2. Покласти обов’язки відповідального за ведення Журналу обліку документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суб’єктів декларування у виконавчому комітеті Ленінської районної у м. Полтаві ради на головного спеціаліста юридичного відділу.

   3. Покласти обов’язки відповідального за здійснення контролю за правильністю ведення Журналу обліку документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суб’єктів декларування у виконавчому комітеті Ленінської районної у м. Полтаві ради на заступника голови Ленінської районної у м. Полтаві ради Бесєдіну О.М.

   4. Заступнику голови районної ради довести до відома посадових осіб та депутатів районної ради про введення в дію Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи і зобов'язання фінансового характеру суб'єктів декларування у виконавчому комітеті Ленінської районної у м. Полтаві ради.

   5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної ради Бесєдіну О.М.

 

           

Повідомлення

   Розпорядженням голови районної ради №70-ро від 01.08.2014 року «Про призначення відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції» призначити відповідальну особу  з питань запобігання та виявлення корупції-заступника голови ради з питань діяльності виконавчого органу Драпак Наталію Володимирівну.

 

 

 

 

Інформація

про стан виконання плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у виконавчому комітеті Ленінської районної у м. Полтаві ради за 2014 рік

 

   Відповідно до розпорядження голови районної ради від 27.01.2014 року № 13-р «Про план заходів щодо запобігання корупції на 2014-2015 роки у виконавчому комітеті Ленінської районної у м. Полтаві ради» протягом 2014 року виконувались заходи щодо запобігання і протидії корупції у виконавчому комітеті Ленінської районної у м. Полтаві, а саме:

- посадові особи попереджалися про відповідальність за порушення вимог декларування доходів;   

-  посадовими особами виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві  ради вчасно були подані декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік;

- проводилася спеціальна перевірка щодо осіб, які претендували на зайняття вакантних посад (ст. 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»);

-  організаційним відділом виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві  ради  забезпечувався постійний доступ громадськості до проектів рішень ради та прийнятих рішень районної ради, шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті районної ради;

-вживалися заходи щодо недопущення будь – якої можливості виникнення конфлікту інтересів;

-у 2014 році фактів корупційних правопорушень серед посадових осіб виявлено не було .Здійснювався контроль за виконанням законодавства.

- на нарадах у голови районної ради з метою профілактики проявам корупції проводилося ознайомлення посадових осіб зі змістом та вимогами антикорупційного законодавства;

- надавалася методична допомога в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік;

-у першому кварталі 2014 року  на підставі подання прокуратури Ленінського району м. Полтави було оголошено догану за неналежне виконання  посадових обов’язків Романійку А.С.

- у третьому кварталі 2014 року розглянувши вимогу прокурора Ленінського району м. Полтави від 05.08.2014 року №105-3229 вих. 14 про звернення депутата Ленінської районної у м. Полтаві ради щодо вчинення неправомірних, як на його думку,  дій службовими та посадовими особами Ленінської районної у м. Полтаві ради, керуючись Порядком проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави  або місцевого самоврядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000р. № 950 було проведено службове розслідування  щодо розгляду фактів  порушень вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні» заступником завідувача загального відділу Городко І.В., а саме приховування публічної інформації, не забезпечення своєчасного доступу до неї, відсутності відповідних публікацій на веб-сайті Ленінської районної у м. Полтаві ради.

-у четвертому кварталі 2014 року на  підставі ст. 147 КЗпП України, подання прокуратури Ленінського району м. Полтави від 18.09.2014 року №105-1041 віх. 14, було накладено дисциплінарне стягнення  за неналежне виконання посадових обов’язків Шиловій І.М. Про вжиті заходи та результати була проінформована прокуратура Ленінського району м. Полтави.

На підставі подання прокуратури  Ленінського району м. Полтави №105-4041 вих. 14 від 18.09.2014 р., згідно розпорядження голови районної ради   № 91-ро від 01.10.2014 року «Про накладання заходів дисциплінарного впливу» 1.Відповідно до ст. 2 ст. 14 Закону України «Про державну службу», п.2 Розділу 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» до заступника голови Ленінської районної у м. Полтаві ради з питань діяльності виконавчого органу  Драпак Наталії Володимирівни застосувати захід дисціплінарного  впливу – затримка до чотирьох місяців у призначенні на вищу посаду. Також у  четвертому кварталі 2014 року на підставі подання прокуратури  Ленінського району м. Полтави №105-4041 вих. 14 від 18.09.2014 р., згідно розпорядження голови районної ради № 92-ро від 01.10.2014 року «Про накладання заходів дисциплінарного впливу» 1. Відповідно до ст. 2 ст. 14 Закону України «Про державну службу», п.2 Розділу 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» до керуючого справами виконавчого комітеті Ленінської районної у м. Полтаві ради Гончарова Володимира Олексійовича застосувати захід дисціплінарного  впливу – затримка до чотирьох місяців у призначенні на вищу посаду. Про вжиті заходи та результати була проінформована прокуратура Ленінського району м. Полтави.

   Корупційні правопорушення посадовими особами районної ради не вчинялися.

 

Повідомлення

   На виконання ст. 12 Закону України «Про засади запобігання па протидії корупції» виконавчий комітет Ленінської районної у м. Полтаві ради направив на адресу Державної фіскальної служби України  копії декларацій про майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік всіх посадових осіб.

 

 

 

Інформація

про стан виконання плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у виконавчому комітеті Ленінської районної у м. Полтаві ради за 2015 рік

  На виконання вимог закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» відповідно до розпорядження голови районної ради від 27.01.2014 року № 13-р «Про план заходів щодо запобігання корупції на 2014-2015 роки у виконавчому комітеті Ленінської районної у м. Полтаві ради» протягом 2015 року постійно проводиться робота щодо попередження корупції. Особлива увага приділяється роботі спрямованій на усунення умов та причин, які можуть сприяти проявам корупції.

    Начальником  юридичного відділу  надавалася методична допомога посадовим особам районної ради, головам, депутатам районної ради в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік. 

    Організаційним відділом виконавчого комітету забезпечувався постійний доступ громадськості до проектів рішень ради та прийнятих рішень районної ради, шляхом розміщення їх на офіційному сайті районної ради, де розміщено інформаційно-аналітичні матеріали щодо виконання антикорупційного законодавства.

   Усіма посадовими особами виконавчого комітету районної ради вчасно подані декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік. Декларації долучено до особових справ. Виконано вимогу закону щодо забезпечення фінансового контролю в частині обов’язку з публікації декларацій про доходи у засобах масової інформації або на офіційному сайті.

      На особливому контролі перебуває робота із зверненнями та скаргами громадян щодо вчинення протиправних дій посадовими особами районної ради, а також неналежного виконання ними службових обов’язків. Скарг та звернень громадян щодо порушень посадовими особами антикорупційного законодавства протягом 2015 року до районної ради не надходило. Корупційні правопорушення посадовими особами районної ради в 2015 році не вчинялися.

        Організаційним відділом виконавчого комітету районної ради забезпечувався постійний доступ громадськості до проектів рішень ради та прийнятих рішень районної ради, шляхом розміщення їх на офіційному сайті районної ради.

                  При проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами районної ради покладених на них обов’язків і завдань, головою районної ради враховувалося дотримання працівниками законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції».

         

                    

Повідомлення

 

   Розпорядженням голови районної ради № 9-р  від 25.01.2016 року  «Про план заходів щодо запобігання корупції на 2016-2017 роки у виконавчому комітеті Ленінської районної у м. Полтаві ради» відповідно до Закону України “Про запобігання  корупції”, з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії корупції:

  1. Затвердити план заходів щодо запобігання корупції на 2016-2017 роки у виконавчому комітеті Ленінської районної у м. Полтаві ради (додається).

  2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної ради з питань діяльності виконавчого органу Дубець Н.В.

 

Інформація

про  План заходів щодо запобігання  корупції у виконавчому комітеті Ленінської районної у м. Полтаві ради на 2016-2017 роки 

п/п

Заплановані заходи

Термін виконання

Відповідальні особи

1.

Забезпечувати якісний підбір і розстановку кадрів на засадах неупередженого, конкурсного відбору, їх об'єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання посадовими особами виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради, покладених на них обов'язків і завдань, а також вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів

постійно

Заступник голови районної ради

2.

Здійснювати заходи щодо роз'яснення нового антикорупційного законодавства

постійно

Заступник голови районної ради, юридичний відділ

 

3.

Перевірка факту своєчасності подання декларацій посадовими особами виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради

Протягом 15 робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути

Заступник голови районної ради

4.

Перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів суб'єкта декларування

Протягом 30 днів з дня подання

Заступник голови районної ради

5.

Вжиття заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, невідкладно у письмовій формі повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів

постійно

Заступник голови районної ради

6.

Посадові особи виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб  або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким особам

постійно

Заступник голови районної ради, юридичний відділ

7.

Забезпечувати в межах своєї компетенції функціонування, ведення та своєчасне оновлення веб-сайту

постійно

Організаційний відділ, керуючий справами райвиконкому

8.

Проводити семінарські заняття з посадовими особами виконавчого комітету Ленінської районної у м. Полтаві ради з вивчення основних положень Законів України “ Про запобігання корупції”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”

Згідно навчально-тематичного плану

Заступник голови районної ради, організаційний відділ, керуючий справами райвиконкому, юридичний відділ

9.

Здійснювати контроль за виконанням законодавства щодо заборони зайняття вакантних посад особами, які звільнені з державної служби та служби в органах місцевого самоврядування за корупційні діяння

постійно

Голова районної ради, керуючий справами райвиконкому

10.

Організовано проведення декларування посадовими особами  виконавчого комітету Ленінської районної у м.  Полтаві ради доходів, зобов’язань фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів сім’ї

До 01.04 поточного року

Керуючий справами райвиконкому, юридичний відділ

11.

При виявленні фактів корупційних діянь та пов’язаних з ними правопорушень посадовими особами виконавчого комітету, вживати необхідні заходи реагування та за необхідності передавати матеріали до правоохоронних органів. Проводити службові розслідування відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців.

У разі необхідності

Голова районної ради, заступник голови районної ради

12.

Своєчасне застосування до винних в скоєнні корупційних правопорушень дисциплінарних заходів, передбачених чинним законодавством.

постійно

Голова районної ради, керуючий справами райвиконкому, юридичний відділ

 

Повідомлення

Розпорядженням голови районної ради № 39-р від 01.04.2016 року «Про проведення службового розслідування»          

    Відповідно до ст .ст. 55,59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року  № 950, та з метою розгляду вимоги Полтавської місцевої прокуратури від 29 березня 2016 р. №123-6653 вих. 16 про проведення службового розслідування стосовно працівників виконавчого комітету, а саме:

   Сироватки Дмитра Вікторовича - заступника голови РВК з питань будівництва та комунального господарства;

   Гончарова Володимира Олексійовича - керуючого справами виконавчого комітету;

   Міхєєвої Оксани Анатоліївни – спеціаліста I категорії організаційного відділу;

   Городко Ірини Василівни – заступника завідуючого загальним відділом, з’ясування обставин порушень законодавства та визначення заходів реагування:

       1. Утворити комісію з проведення службового розслідування стосовно працівників Сироватки Д.В., Гончарова В.О., Міхєєвої О.А., Городко І.В. у складі згідно з додатком.

   2. З метою забезпечення діяльності комісії при проведенні перевірки надати повноваження членам комісії вимагати, отримувати документи та їх вилучати, відбирати пояснення, складати документи, що фіксують результати перевірки.

      3. Комісії у строк з 02 квітня до 13 квітня 2016 року провести службове розслідування стосовно працівників Сироватки Д.В., Гончарова В.О., Міхєєвої О.А., Городко І.В.  щодо фактів порушень законодавства, викладених у вимозі Полтавської місцевої прокуратури від 29 березня 2016 р. №123-6653 вих. 16 про проведення службового розслідування.

        4. Голові комісії у встановлений законом термін завершити службове розслідування по даному факту та подати на розгляд і затвердження акт службового розслідування.

       5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 Заступник голови районної ради                                                                            Пишкін В.В.                                                                                       

 

Повідомлення

   Розпорядженням голови районної ради № 70-р від 23.06.2016 року «Про внесення змін до розпорядження№ 9-р від 25.01.2016 року «Про план заходів щодо запобігання корупції на 2016-2017 роки у виконавчому комітеті Подільської районної у м. Полтаві ради»  відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації «Про перейменування топонімічних назв, демонтаж меморіальних дощок та зображень комуністичної символіки у місті Полтаві» від 20.05.2016 року № 207 та керуючись ст. ст. 26,41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Полтавської міської ради «Про питання районних у м. Полтаві рад» від 16.06.2016 р.,:

  1.Внести зміни в розпорядження № 9-р від 25.01.2016 року «Про план заходів щодо запобігання корупції на 2016-2017 роки у виконавчому комітеті Ленінської районної у м. Полтаві ради» замінивши назву з Ленінської на Подільську.

   2.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови ради з питань діяльності виконавчого органу Дубець Н.В.

 

 

Інформація

про стан  виконання Плану заходів щодо запобігання  корупції у виконавчому комітеті Ленінської районної у м. Полтаві ради за 2016 рік 

   На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до розпорядження голови районної№ 9-р від 25.01.2016 «Про план заходів щодо запобігання корупції на 2016-2017 роки у виконавчому комітеті Подільської районної у м. Полтаві протягом 2016 року виконавчим комітетом Ленінської районної у м. Полтаві  ради постійно проводилась робота спрямована на попередження корупції. Особлива увага приділялась методичній та профілактичній роботі, спрямованій на усунення причин та умов, які можуть сприяти проявам корупції у діяльності ради.

      На робочих нарадах при голові районної ради постійно наголошувалося на дотриманні чинного законодавства України.

      Начальником юридичного відділу  надавалась методична допомога посадовим особам районної ради,  депутатам районної ради в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

      Усіма посадовими особами виконавчого комітету районної ради вчасно подані декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. Декларації долучено до особових справ. Виконано вимогу закону щодо забезпечення фінансового контролю в частині обов’язку висвітлення декларацій про доходи на офіційному веб-сайті.

      У другому кварталі 2016 року було проведено службове розслідування , відповідно до ст. 55,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення службового розслідування  стосовно осіб,  уповноважених на виконання  функцій держави або місцевого самоврядування , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року №950, та з метою розгляду вимоги Полтавської місцевої прокуратури від 29 березня 2016 року №123-6653 вих. 16 про проведення службового розслідування  стосовно працівників виконавчого комітету , а саме: Сироватки Д.В.-заступника голови виконавчого комітету з питань будівництва та комунального господарства; Горчарова В.О.- керуючого справами виконавчого комітету; Міхєєвої О.А.-спеціаліст першої категорії організаційного відділу, Городко І.В.-заступника завідуючого  загальним відділом, з’ясування обставин порушень законодавства та визначення заходів реагування. Була утворена комісія з проведення службового розслідування стосовно працівників Сироватки Д.В., Гончарова В.О., Міхєєвої О.А., Городко І.В. Про проведення службового розслідування було своєчасно повідомлено Полтавську міську прокуратуру.

   Організаційним відділом виконавчого комітету ради забезпечувався постійний доступ громадськості до проектів рішень районної ради, шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті районної ради.

    На особливому контролі перебуває робота із зверненнями та скаргами громадян щодо вчинення протиправних дій посадовими особами районної ради, а також неналежного виконання ними службових обов’язків.

   Скарг та звернень громадян щодо порушень посадовими особами антикорупційного законодавства протягом 2016 року до районної ради не надходило. 

   Проводились семінарські заняття з посадовими особами виконавчого комітету Подільської районної у м. Полтаві ради (20.01.2016 р.,20.04.2016р.) з вивчення основних положень Законів України «Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

  Здійснювались заходи щодо роз’яснення антикорупційного законодавства.

 

 

 

Повідомлення

   Згідно рішення одинадцятої сесії від 29.09.2016 року  «Про внесення змін до Положення про постійні комісії Подільської районної у м. Полтаві ради»

    Керуючись ст. 55, ст. 59-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до розділу V Закону України «Про запобігання корупції»,   Подільська  районна  у  м. Полтаві рада

 

вирішила:

 

     1. Внести зміни до Положення про постійні депутатські комісії Подільської районної у м. Полтаві ради, затвердженого рішенням Другої позачергової сесії сьомого скликання  від 17 грудня 2015 року (зі змінами згідно рішення 8 сесії 7 скликання від 23.06.2016), доповнивши Розділ 2 , підрозділ 2.1 «Мандатна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту та етики» таким пунктом:

 

здійснює контроль за дотриманням вимог частини першої статті 59-1 «Конфлікт інтересів» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надає зазначеним у ній особам консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками».

     

    2.   Контроль за виконанням рішення покласти на голову мандатної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту та етики Дубець Н. В.

                                                                                

 

                                                                             Додаток №1

до рішення другої позачергової сесії

Подільської  районної в м. Полтаві ради сьомого скликання ( друге засідання) від 17 грудня  2015 р., зі змінами згідно рішення 8 сесії

7 скликання від 23.06.2016,

зі змінами згідно рішення 11 сесії

7 скликання від 29.09.2016

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні депутатські комісії Подільської  районної у м. Полтаві ради

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Постійні комісії районної у місті ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

1.2 Повноваження, порядок утворення постійних комісій Подільської районної ради та порядок їх діяльності визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, Регламентом Подільської  районної у
м. Полтаві ради та цим Положенням.

 

1.3 Постійні комісії районної ради обираються радою на строк її повноважень у складі голови, заступника секретаря і членів комісії. Кількісний склад комісії повинен складати не менше трьох, не більше шести депутатів ради. Затвердження та зміни щодо складу комісії здійснюються на підставі особистих заяв депутатів із дотриманням вимог п. 1.4 даного положення.

1.4 Заява депутата, який входить до складу постійної комісії, що складається з трьох осіб, про вихід з цієї комісії розглядається на пленарному засіданні ради тільки при умові наявності заяви іншого депутата про затвердження його у складі зазначеної постійної комісії. Такі заяви надаються депутатами у письмовому вигляді до мандатної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту та етики через апарат районної ради по роботі з депутатами та забезпеченню діяльності ради.

1.5 З метою забезпечення ефективного впливу депутатів районної ради на вирішення питань життєдіяльності територіальної громади району, ради утворює постійні комісії:

- мандатну комісію з питань депутатської діяльності, регламенту та етики ( у складі 5-ти депутатів);

- з питань планування, бюджету та фінансів ( у складі 6-ти депутатів);

- з питань забезпечення законності щодо розгляду звернень  громадян, правопорядку, захисту прав людини, співпраці з громадськими організаціями та розгляду справ про адміністративні порушення (у складі 5-ти депутатів);

- з питань соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства ( у складі 5-ти депутатів);

- з питань соціально-культурного розвитку, молоді, фізкультури і спорту ( у складі 5-ти депутатів);

- з питань благоустрою, екології, земельних відносин та будівництва(у складі 6-ти депутатів).

У разі необхідності рада може утворювати нові постійні комісії, скасовувати або реорганізовувати раніше створені, змінювати їх кількісний та переобирати персональний склад.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради, його заступники.

1.6 Голови постійних комісій обираються радою за поданням голови районної ради та за наявності згоди кандидата на посаду голови комісії.

Кожному кандидату на посаду голови постійної комісії може бути надане слово для виступу з програмою своєї діяльності та відповідей на запитання.

Голосування з питань обрання голів постійних комісій здійснюється персонально по кожній кандидатурі, або за рішенням ради, списком і без обговорення.

Обрання персонального складу постійних комісій здійснюється окремо по кожній комісії або за рішенням ради, списком всіх комісій без обговорення. Про утворення постійних комісій, обрання їх керівного та персонального складу комісій рада приймає відповідні рішення.

1.7 Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії. Він має право голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях постійної комісії, до складу якої його обрано і зобов’язаний брати участь у роботі комісії та виконувати доручення голови комісії.

1.8 Повноваження голови постійної комісії можуть бути достроково припинені радою:

- за особистою заявою голови комісії;

- з обґрунтованої ініціативи голови районної ради та з попереднім розглядом на мандатній комісії, з питань депутатської діяльності, регламенту та етики;

- за обґрунтованим поданням відповідної комісії, яке приймається на її засіданні більшістю голосів членів комісії;

- за вимогою депутатів, що становлять більшість від загального складу ради.

 

2. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 Мандатна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту та етики:

за дорученням ради або власною ініціативою попередньо в межах Законів України розглядає питання, що відносяться до законів “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “По статус депутатів в місцевих рад” та затвердженого регламенту Подільської районної у м. Полтаві ради шостого скликання та рішення Полтавської міської ради “Про визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у місті Полтаві ради”.

здійснює контроль за дотриманням вимог частини першої статті 59-1 «Конфлікт інтересів» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надає зазначеним у ній особам консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками».

     Комісія з питань планування бюджету, фінансів розглядає питання визначені у Законах України:

“Про місцеве самоврядування в Україні”;

“Про статус депутатів місцевих рад”;

регламентом роботи Подільської районної у м. Полтаві ради;

рішенням Полтавської міської ради “Про визначення обсягу і меж повноважень які здійснюють районні у м. Полтаві ради”.

 Комісія з питань забезпечення законності щодо розгляду звернень громадян, правопорядку, захисту прав людини, співпраці з громадськими організаціями та розгляду справ про адміністративні порушення вирішує питання визначені в Законах України:

“Про місцеве самоврядування в Україні”;

“Про статус депутатів місцевих рад”;

регламентом роботи Подільської районної у м. Полтаві ради;

рішенням Полтавської міської ради “Про визначення обсягу і меж повноважень які здійснюють районні у м. Полтаві ради”;

“Про звернення громадян”.

Комісія з питань економічного розвитку, житлово-комунального господарства вирішує питання визначені в Законах України:

-“Про місцеве самоврядування в Україні” ст.27;

“Про статус депутатів місцевих рад”;

регламентом роботи Подільської районної у м. Полтаві ради;

рішенням Полтавської міської ради “Про визначення обсягу і меж повноважень які здійснюють районні у м. Полтаві ради”.

 

Комісія з питань соціально-культурного розвитку,  молоді, фізкультури і спорту вирішує питання в межах:

повноважень ст.32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.27 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”

регламенту роботи Подільської районної у м. Полтаві ради;

рішення Полтавської міської ради “Про визначення обсягу і меж повноважень які здійснюють районні у м. Полтаві ради”.

. Комісія з питань благоустрою, екології земельних відноси та будівництва розглядає питання в межах Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” ст.33, Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та рішення Полтавської міської ради “Про визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у м. Полтаві ради” а також регламенту роботи Подільської районної у м. Полтаві ради та всіма іншими актами чинного законодавства.

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

3.1 Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету району, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан господарського і соціально-культурного розвитку, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.2 постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань. Висновки постійних комісій щодо зазначених кандидатур узагальнюються постійною комісією мандатною, з питань депутатської діяльності та етики і подаються нею голові районної ради.

3.3 Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради – підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету.

3.4 Постійні комісії розглядають пропозиції, заяви, скарги громадян, що  надійшли в комісію, сприяють організації та перевіряють стан виконання пропозиції виборців.

3.5 Постійні комісії з питань, які належать до їх відання, в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників інших органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, незалежно від форм власності, матеріали і документи, необхідні для здійснення комісіями своїх повноважень.

 

4.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

4.1 Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.

Голова комісії скликає і веде її засідання, дає доручення членам комісії та розподіляє обов’язки між ними, представляє комісію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, організовує роботу по виконанню рішень комісії.

4.2 У разі відсутності голови комісії його повноваження здійснює заступник голови комісії.

4.3 Секретар комісії забезпечує діловодство комісії , організовує підготовку матеріалів до її засідань, здійснює організаційно-технічний контроль за виконанням прийнятих рішень.

4.4 Комісія організовує свою діяльність згідно з піврічними планами роботи.

4.5 Засідання постійної комісії проводиться в міру необхідності, але не менше одного разу на три місяці і є правомірними при наявності не менше половини від загального складу комісії.

Депутати ради, які не входять до складу постійної комісії, можуть брати участь у її засіданні з правом дорадчого голосу.

4.6 Рішення, висновки та рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісій підписують голова і секретар комісії.

З питань, що належать до їх відання, постійні комісії можуть давати протокольні доручення управлінням та відділам виконавчого комітету, підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм власності, їх посадовим особам.

4.7 Рішення, висновки, рекомендації, протокольні доручення постійних комісій, прийняті в межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання органами влади місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та їх посадовими особами.

4.8 В разі необхідності постійні комісії можуть проводити виїзні засідання безпосередньо на підприємствах, в організаціях, установах та в їх виробничих підрозділах.

Для підготовки своїх засідань постійні комісії можуть створювати робочі групи, до участі в яких залучаються фахівці відповідних галузей.

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови, відповідно заступника голови районної у місті ради розглядаються постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях підписується головами відповідних постійних комісій.

4.9 На засіданнях постійних комісій з доповідями і інформаціями виступають керівники управлінь та відділів виконавчого комітету, підприємств, установ, а в разі їх відсутності з поважних причин та за погодженням з головою комісії – перші заступники керівників.

4.10 Питання порядку денного сесії районної ради готується з участю постійних комісій згідно з напрямками їх діяльності. Голова комісії виступає на пленарному засіданні ради від комісії зі співдоповіддю з основного питання порядку денного.

4.11 Комісія має право виступати з доповідями і співдоповідями на засіданнях виконавчого комітету.

4.12 Постійні комісії можуть проводити спільні заходи з постійними комісіями інших рад, місцевими осередками об’єднань громадян, органами самоорганізації населення.

4.13 Постійні комісії підзвітні раді та відповідальні перед нею. До підготовки звіту залучаються всі члени комісії. Перед радою із звітом про роботу комісії виступає голова, а в разі його відсутності з поважних причин – заступник голови або секретар комісії.

4.14 Протокол засідання комісії повинен бути виготовлений на протязі двох робочих днів від дня проведення засідання комісії. Кожен член комісії має право додати в протокол свою окрему думку, довідкові, письмові матеріали, повний текст свого виступу тощо. Особи незгідні із редакцією протоколу засідання комісії, мають право подати до нього свої зауваження, які розглядаються на засіданні комісії.

По звіту комісії рада приймає рішення.

 

 

Повідомлення

   Згідно рішення одинадцятої сесії від 29.09.2016 року «Про затвердження Положення про порядок запобігання та врегулювання потенційного чи реального конфлікту інтересів в діяльності депутатів Подільської районної у м. Полтаві ради»

Відповідно до ст. ст.  55, 59-1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”  ст. 28, ст.  35 Закону України  “Про запобігання корупції ”  з метою врегулювання конфлікту інтересів та дотримання вимог антикорупційного законодавства  районна рада

                                                        

  вирішила:

 

         1. Затвердити Положення про порядок запобігання та врегулювання потенційного чи реального конфлікту інтересів в діяльності депутатів Подільської районної у м. Полтаві ради (додається).

 

   2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради Пишкіна В.В. та мандатну комісію з питань депутатської діяльності, регламенту та етики.

 

 

Додаток до рішення

одинадцятої сесії сьомого скликання

Подільської  районної у  м. Полтаві ради

від 29.09.2016 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок запобігання та врегулювання потенційного чи реального

конфлікту інтересів в діяльності депутатів Подільської районної         

        у м. Полтаві ради

 

     1. Положення передбачає порядок запобігання та врегулювання потенційного чи реального конфлікту інтересів, що може виникнути в процесі підготовки депутатами Подільської районної у м. Полтаві ради проектів рішень ради, їх розгляду на пленарних засіданнях ради та проведення процедури голосування.

    2. Виходячи із змісту Закону України “Про запобігання корупції" потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень, реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень. Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими службовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

      3. З метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів голова, заступник голови та депутати районної ради зобов’язані:

       - вживати заходів щодо недопущення виникнення реального та потенційного конфлікту інтересів;

       - письмово повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли вони дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів сесію районної ради, під час виконання повноважень у якій виник конфлікт інтересів;        

       - не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

       -  вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

      4. У разі існування сумнівів в голови, заступника голови та депутатів районної ради, щодо наявності в них конфлікту інтересів  вони зобов'язані звернутися за роз'ясненнями до територіального органу Національного агентства з питань запобігання корупції. У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог  передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

       5.  Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз'ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

       6. У разі виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у голови районної ради, повідомлення про це, до розгляду питання, що може спричинити конфлікт інтересів, адресується головою ради мандатній комісії з питань депутатської діяльності, регламенту та етики (уповноважена комісія).    

        Повідомлення голови районної ради про виникнення у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів оголошується головою ради або головою уповноваженої комісії на сесії районної ради, на якій розглядається питання, з яким пов'язаний конфлікт інтересів. На час розгляду питання, з яким пов'язаний конфлікт інтересів голови ради, ведення пленарного засідання доручається заступнику голови районної ради, а у разі його відсутності за рішенням ради, прийнятим однією третиною депутатів від загального складу ради, іншому депутату районної ради.

      7. Депутат районної ради, якому стало відомо про виникнення у нього потенційного чи реального конфлікту інтересів, до початку розгляду питання, пов'язаного з конфліктом інтересів, повідомляє про це голову районної ради та уповноважену комісію.

      8. Депутат районної ради, у якого виник потенційний чи реальний конфлікт інтересів не може прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб інших депутатів до прийняття рішень з питань, з яким пов'язаний його конфлікт інтересів.

      9. Про виникнення потенційного чи реального конфлікту у депутата може заявити будь-який інший депутат, якому це відомо.

     10. У разі якщо депутат входить до складу постійної комісії, яка розглядає питання, з яким пов'язаний конфлікт інтересів цього депутата, його повідомлення про виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів доводиться до відома такої постійної комісії.

       11.  Інформація про час та дату розгляду питання, в ході якого може виникнути конфлікт доводиться до відома голови уповноваженої комісії.

      12. Перед розглядом питання, що може спричинити виникнення конфлікту інтересів на засіданні постійної комісії, голова комісії доводить до відома присутніх про повідомлення депутата щодо виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.

      Факт повідомлення про конфлікт інтересів записується до протоколу засідання комісії чи пленарного засідання районної ради.

     13. При розгляді питання, з яким пов'язаний конфлікт інтересів депутата, на засіданнях постійних комісій, та пленарному засіданні районної ради, депутат утримується від участі у обговоренні питання, що може спричинити конфлікт інтересів, та не бере участі в голосуванні при розгляді проекту рішення ради з зазначеного питання. 

        Якщо конфлікт інтересів стосується частини рішення, то за прийняття такої частини рішення голосування проводиться окремо з урахуванням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

    14. Під час оголошення результатів голосування, голова комісії на засіданні комісії,  голова лічильної комісії на пленарному засіданні повідомляє про те що депутат у якого виник конфлікт інтересів участі в голосуванні не брав. Зазначений факт відображається у протоколі відповідно засідання комісії чи пленарного засідання ради.

    15. У разі якщо усунення депутата від голосування призведе до втрати правомочності засідання постійної комісії чи президії районної ради, розгляд питання, яке містить особистий інтерес цього депутата, відкладається та переноситься на наступне засідання комісії чи президії.

    16. Якщо усунення депутата від голосування призведе до правомочності пленарного засідання ради, головуючий на сесії пропонує відкласти розгляд питання або допустити депутата до участі в голосуванні під зовнішнім контролем. Рішення про відкладення розгляду питання або про допущення депутата до голосування під зовнішнім контролем приймається однією третиною депутатів від загального складу ради. Депутат, який заявив про конфлікт інтересів, участі в голосуванні з зазначених питань не бере.

    17. У разі прийняття рішення про допущення депутата до голосування під зовнішнім контролем, головуючий оголошує перерву та доручає уповноваженій комісії забезпечити вирішення питання про обрання та реалізацію заходів здійснення зовнішнього контролю.

     18. Заходом здійснення зовнішнього контролю може бути проведення уповноваженою комісією аналізу питання, яке пов'язане з конфліктом інтересів. Такий аналіз може включати вивчення юридичного обґрунтування прийняття рішення, доцільності прийняття рішення, рівня особистої зацікавленості депутата у прийнятті рішення, можливих наслідків прийняття рішення, дотримання вимог гласності під час підготовки проекту рішення, дотримання конкурентного законодавства під час підготовки проекту рішення, наявність зауважень чи застережень з боку жителів району щодо прийняття рішення. Комісія має право обирати інші заходи зовнішнього контролю.

    19. Депутат, якому стало відомо про порушення іншим депутатом вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів, зобов'язаний повідомити про це голову районної ради письмово.

    20. Повідомлення про порушення вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів спрямовується головою ради на розгляд мандатної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту та етики та доводиться до відома спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.

      21.  Контроль за дотриманням депутатами вимог цього Положення здійснюється   

 постійною мандатною комісією з питань депутатської діяльності, регламенту та етики.

 

 

Повідомлення

   Розпорядження  № 47-р від 19.03.2019 р. «Про призначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції по виконавчому комітету Подільської районної у м. Полтаві ради».

 

         ПОЛОЖЕННЯ  про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.

 

 

Корисні веб-посилання

Sunday the 28th. Joomla Template Creator. Подільська районна у м. Полтаві рада
Copyright 2012

©